Neurologija 2

CENTOGENE PANEL
Ciliopatije panel
194 gena

Ciliopatijski panel (194 gen) predstavlja grupu bolesti koje dovode do disfunkcije cilija, podrazumijevajući Jubert sindrom, Bardet- Biedel, COACH sindrom, Primarna cilijarna diskinezija, Meckel sindrom, skeletna displazija, situs inversus i heterotaksija, između ostalog.

Ako se sumnja na POLICISTIČNU BOLEST BUBREGA preporučuje se CentoNephro Plus panel, koji podrazumijeva PKD1 analizu.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Bardet-Biedl panel

Ciliary (primary) dyskinesia panel

Heterotaxy panel

Joubert syndrome panel

Skeletal dysplasia ciliopathy panel

CENTOGENE PANEL
Demencija panel
57 gena

Naš panel za postavljanje dijagnoze demencije podrazumijeva gene za detekciju Alchajmerove bolesti, demencije i frontotemporalne demencije. Geni u sklopu ovog panela pažljivo su izabrani da bi proširili dijagnostički lanac.

Bolesti usled kojih može doći do preklapanja fenotipa su Wilsonova bolest, Niemann-Pick bolest i nedostatak heksoaminidaze A. Ovaj panel ne detektuje Huntington-ovu bolest.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Alzheimer dementia and dementia panel

Dementia panel

Frontotemporal dementia panel

CENTOGENE PANEL
Distonija panel
88 gena

Naš distonija panel uključuje odabrane gene koji pomažu u diferenciranju različitih tipova distonija, uključujući izolovano distoniju plus parkinsonizam, distoniju plus mioklonus, distoniju plus drugu diskineziju  i složene distonije.

Dodatno, naš panel uključuje gene povezane sa primarnom familijarnom kalcifikacijom mozga, bolesti metabolizma teških metala, neurodegeneracije sa taloženjem gvoždja u mozgu, neke poremećaje nakupljanja masti, nedostatak arsulfataze A, leukodistrofije i specifične metaboličke bolesti.

Naš distonija panel nudi saznanje koje pomaže u rješavanju genetskih uzroka diskinezija. Ne uključuje detekciju Huntingtonove bolesti ili bolesti koje nastaju mehanizmom “repeat expansion”.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Comprehensive dystonia panel

Dopa-responsive dystonia panel

Myoclonic dystonia panel

CENTOGENE PANEL
Epilepsija panel
547 gena

Epilepsija panel (547 gena) dok se neki tipovi grčeva lako kategorišu (npr. parcijalni ili generalizovani), drugi su nerazvijeni ili se mogu kasnije razviti u neki od ostalih tipova (npr. parcijalni grčevi sa sekundarnom generalizacijom), dovodeći do nepodobnosti ciljanih  panela za ispitivanje bolesti.

Naš epilepsija panel je fenotipski usmjeren panel koji pokriva različite tipove sindroma karakterisane grčevima, uključujući Dravet sindrom, rana infantilna epilepsijska encefalopatija, parcijalna epilepsija, generalizovana epilepsija, absence epilepsija, mioklonični epilepsijski panel i hipomagnezijemiju. Ovaj panel ne uključuje mitohodndijalne gene.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Aicardi-Goutieres syndrome panel

Brain iron accumulation syndromes panel

Comprehensive epilepsy panel

Congenital glycosylation disease panel

Dravet syndrome panel

Early infantile epileptic encephalopathy panel

Epilepsy (absence) in childhood panel

Epilepsy (generalized) with febrile seizures panel

Epilepsy (partial) hereditary panel

Epileptic encephalopathy panel

Hypomagnesemia panel

Leigh syndrome and mitochondrial encephalopathy panel

Leukodystrophy and peroxisome biogenesis disorders panel

Lysosomal storage disease panel

Mitochondrial DNA depletion panel

Myoclonic epilepsy panel

Urea cycle disorder panel

CENTOGENE PANEL
Panel za detekciju intelektualnih oštećenja
599 gena

Panel za detekciju intelektualnih oštećenja uključuje gene povazane sa intelektualnim oštećenjima pokrivajući sve mehanizme nasledjivanja i to sindromske i nesindromske oblike autizma, mikrocefaliju, bolest neuronalne migracije, poremećaj u razvoju i Aicardi Goutierres bolest. Moguća je takodje i detekcija sindroma fragilnog X hromozoma obzirom da naš panel uključuje I detaljno ispitivanje FMR1 gena.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

Aicardi-Goutieres syndrome panel

Bardet-Biedl panel

Mental retardation AD, AR, XL panel

Mental retardation, X-linked panel

Micro syndrome panel

Microcephaly panel

Neuronal migration disorders panel

Syndromic autism panel

CENTOGENE PANEL
Neuromišićni panel
276 gena

Neuromišićni panel podrazumijeva 276 gena i je idealan za pacijente sa hipotonijom, slabošću i mišićnim bolestima. U tu grupu spadaju metaboličke miopatije, mišićne distrofije, Ullrich, Bethlem, Charcot- Marie-Tooth, hipotonija, urođeni mijasenija sindromi, urođene miopatije, miofibrilarne miopatije. Artrigripoza je uključena u slučaju diferencijalne dijagnoze kod neuromušićnih bolesti u ranom periodu života.

U slučaju suspektne dijagnoze Duchenne mišićne distrofije, preporučuje se ljekarima da traže dodatnu analizu DMD gena u smislu ispitivanja delecija / duplikacija.

25 dana TAT; ≥99.5% ≥20x coverage, CNV analysis icluded
SUBPANEL

ArthrogryposisBethlem myopathy panel

CMT neuropathy panel

Congenital myasthenic syndrome panel

Congenital myopathy panel

Dejerine-Sottas syndrome panel

Hyperekplexia panel

Malignant hyperthermia panel

Metabolic myopathies panel

Muscular dystrophy panel

Muscular dystrophy-dystroglycanopathy type A panel

Myofibrillar myopathy panel

Myopathy-rhabdomyolysis syndrome panel

Nemaline myopathy panel

Non-dystrophic myotonia congenita panel

SMN negative spinal muscular atrophy panel

Ullrich muscular dystrophy panel

Prof. dr Olivera Miljanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i užu specijalizaciju iz kliničke genetike 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila je 2010. godine.

Od početka karijere radi u KCCG a takođe je i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U cilju profesionalnog i naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS projekta “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso Emergency care in pediatrics, Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg Recent advances in human genetics itd.
Kompletnu biografiju možete pročitati na linku.

Postavite pitanje:

Poruka je poslata. Hvala.
Nešto nije bilo uredu. Molimo Vas, pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Meni

Vrste Testova

CentoGene

O nama

Kontakt

Pretraga

2020 Marketing u praksi za Genetske Analize. All rights reserved Privacy Policy Return Policy and Terms of use